Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską mogą wystąpić radni, komisje Rady, Burmistrz.
     Każdy projekt uchwały Rady przygotowany pod względem merytorycznym przez właściwych Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy przekazuje się radcy prawnemu w celu zaopiniowania pod względem prawnym. Prawidłowo sporządzone projekty uchwał pod względem merytorycznym i prawnym kieruje się do rozpatrzenia i opiniowania przez komisje Rady. Projekty uchwał zaopiniowane przez komisje Rady wnosi się pod obrady Rady do uchwalenia.
     Prawidłowo sporządzone projekty zarządzeń Burmistrza zaopniowane przez radcę prawnego projektodawca kieruje do podpisu Burmistrza.