UCHWAŁA Nr XVI/112/08   
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark

      Na podstawie art. 7 ust. 1  oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo­rządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)    Rada  Miej­ska w Lidzbarku, uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                                       Irena Romulewicz