Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum BIP - Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Uwaga! Zmiana numerów wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy (1)
    Uwaga! Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy (1)
    Aktualności (119)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (2)
    Ochrona Środowiska (19)
    Strefa płatnego parkowania (1)
    System gospodarowania odpadami (5)
    Projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (1)
    Projekt pn. "Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny" (1)
    Wybory i referenda (0)
        Aktualne (0)
            Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 25.10.2015r. (18)
        Archiwalne (0)
            Wybory uzupełniające do Senatu RP (4)
            Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lidzbarku (6)
            Wybory do Rad Osiedlowych w 2011r. (4)
            Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 21.10.2007r. (4)
            Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009r. (4)
            Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lidzbarku w okręgu wyborczym Nr 12 (5)
            Wybory Prezydenta RP-2010r. (10)
            Wybory samorządowe w 2010 r. (3)
            Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 09.10.2011r. (12)
            Wybory Rad Osiedli i Zarządów Osiedli w mieście Lidzbark w 2015r. (5)
            Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lidzbarku w 2013r. (10)
            Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (19)
            Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014r. (10)
            Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych (3)
            Wybory samorządowe 2014r. (23)
                Wyniki wyborów do Rady Miejskiej i I tura na Burmistrza Lidzbarka (3)
                Wyniki wyborów na Burmistrza Lidzbarka - II tura (1)
            Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Lidzbark w 2015r. (1)
            Wybory ławników sądowych (1)
            Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. (2)
    Kontakt w sprawach dotyczących oświetlenia ulicznego i dróg gminnych (1)
    Wykaz kąpielisk (2)
    Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (1)
    Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark (1)
    Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. (3)
    Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku (1)
    Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Lidzbark na lata 2015-2022 (1)
    Obwieszczenie Burmistrza Lidzbarka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022 (1)
    Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbaku w sprawie określenia wykazu kąpielisk (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska (0)
        Kompetencje Rady (1)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje Rady (0)
                Komisja Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy (4)
                Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy (4)
                Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy (4)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Plan pracy (4)
            Plan Pracy (4)
            Protokoły z sesji (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje Rady (0)
                Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład Komisji (1)
            Protokoły z sesji (1)
            Plan pracy Rady Miejskiej (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje Rady (0)
                Komisja Planowania Budżetu i Gospodarki Finansowej (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Tyrystyki (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Plan pracy Komisji (1)
            Protokoły z sesji (1)
            Plan pracy Rady Miejskiej (1)
            Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład Rady Miejskiej (1)
            Komisje Rady (0)
                Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej (1)
                    Plan pracy (1)
                Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki (1)
                Komisja Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Plan pracy (1)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Plan pracy (1)
            Protokoły z sesji (1)

Gmina
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (13)
    Jednostki pomocnicze (28)
    Organizacje pozarządowe (6)
    Przetargi (0)
        Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro (0)
            Ogłoszone (167)
            Rozstrzygnięte (230)
            Anulowane (11)
        Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro (0)
            Ogłoszone (37)
            Rozstrzygnięte (30)
            Anolowane (0)
        Przetargi na nieruchomości (0)
            Ogłoszone (9)
            Rozstrzygnięte (12)
            Anulowane (0)
            Informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (17)
            Informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (12)
        Inne (1)

Urząd Miasta i Gminy
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy (2)
    Struktura organizacyjna (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Wydział Organizacyjny (0)
            Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu (1)
            Działalność gospodarcza (1)
            Udzielanie informacji o przedsiębiorcach (1)
            Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (1)
            Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
            Składanie podań (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (0)
            Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe (1)
            Wydanie/wymiana dowodu osobistego (1)
            Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (1)
            Zameldowania cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy (1)
            Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasoweg (1)
            Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego (1)
            Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (1)
            Zbiórki publiczne (1)
            Zgromadzenia publiczne (1)
            Wpisanie do rejestru wyborców (1)
            Wpisanie do spisu wyborców (1)
            Wnioski i druki do pobrania (1)
        Wydział Finansowy (0)
            Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (1)
            Wszczęcie postępowania podatkowego (1)
            Podatek od środków transportowych (1)
            Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1)
            Podatek od nieruchomości od osób prawnych (1)
            Opłata od posiadania psów (1)
            Łączne zobowiązanie pieniężne (1)
            Podatek rolny od osób fizycznych (1)
            Podatek rolny od osób prawnych (1)
            Podatek leśny od osób fizycznych (1)
            Podatek leśny od osób prawnych (1)
            Opłata miejscowa (1)
            Opłata targowa (1)
            Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej (1)
        Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (0)
            Planowanie Przestrzenne (0)
                Dezycje o warunkach zabudowy (1)
                Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
                Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
                Wydawanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (1)
                Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zab (1)
                Określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (1)
                Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (1)
                Zezwolenie na lokalizację zjazdu na drogę gminną (1)
            Ochrona Środowiska (1)
        Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa (0)
            Wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat w drodze przetargu (1)
            Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu (1)
            Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej (1)
            Wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (1)
            Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do 3 lat (1)
            Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji (1)
            Cesja umowy dzierżawy gruntu (1)
            Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu (1)
            Podział nieruchomości (1)
            Rozgraniczanie nieruchomości (1)
            Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (1)
            Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy (1)
            Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej (1)
            Nabycie gruntu na cele inwestycyjne w drodze przetargu (1)
            Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnym budynkiem stanowiącym własność gminy (1)
            Zamiana niruchomości gruntowych (1)
            Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej (1)
            Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieru (1)
            Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania (1)
            Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (1)
            Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (1)
            Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (1)
            Opiniowanie w sprawach rekultywacji i zagospodarowania (1)
            Wydanie opinii do projektu prac geologicznych (1)
            Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (1)
            Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (1)
            Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wymaganego do uzyskania indywidualnej kwoty mlecznej (1)
            Poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym przez określony czas (1)
            Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez określony czas (1)
            Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
            Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (0)
            Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (1)
            Orzekanie w sprawie zmiany imienia i nazwiska (1)
            Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (1)
            Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (1)
            Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (1)
            Rejestracja urodzenia (1)
            Rejestracja zgonu (1)
            Sprostowanie aktów stanu cywilnego (1)
            Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg (1)
            Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (1)
            Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (1)
            Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
            Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (1)
            Zaświadczenie o stanie cywilnym (1)
            Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja (1)
    Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (0)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy (8)
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych gminy (0)
            Ogłoszenie Nr 1/06 z dnia 6 stycznia 2006r. (3)
            Ogłoszenie Nr 1/07 z dnia 7 maja 2007r. (1)
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku (3)
            Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku (1)
            Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku (1)
        Ogloszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku (3)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (3)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (0)
        Karty typu A (1)
        Karty typu B (1)
        Karty typu D (1)
        Karty typu I (1)
    Kontrole (0)

Oświadczenia
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Oświadczenia majątkowe za 2002 r. (0)
                    Urząd Miasta i Gminy (1)
                    Radni (1)
                    Jendostki organizacyjne (1)
                    Wyjaśnienia złożone po 30 kwietnia 2003 r. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lidzbarku (1)
                    Wyjaśnienia złożone po 30 kwietnia 2003 r. Burmistrzowi Lidzbarka (1)
                Oświadczenia majątkowe za 2003 r. (3)
                Oświadczenia majątkowe za 2004 r. (3)
                Oświadczenia majątkowe za 2005r. (3)
                Oświadczenia majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji 2002-2006 (1)
            Oświadczenia o działalności gospodarczej (0)
                Urząd Miasta i Gminy (1)
                Radni (1)
                Jednostki organizacyjne (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji (2)
            Oświadczenia majątkowe za 2006r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2007r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2008r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2009r. (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone na początek VI kadencji (2)
            Oświadczenia majątkowe za 2010r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2011r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2012r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2013r. (3)
            Oświadczenia majątkowe złożone na koniec kadencji (3)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenia majątkowe złożone na początek VII kadencji (2)
            Oświadczenia majątkowe za 2014r. (4)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (1)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2010-2014 od XXII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku w dniu 29 listopada 2012r. (22)
        Kadencja 2014-2018 (14)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Kadencja 2002-2006 (5)
        Kadencja 2006-2010 (4)
        Kadencja 2010-2014 (4)
        Kadencja 2014-2018 (2)
    Statut Gminy (1)
    Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lidzbark (1)
    Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lidzbark na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 (1)
    Plan Gospodarki odpadami dla GEZG "Działdowszczyzna" (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015 (1)
    Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Lidzbark na lata 2009 - 2032 (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lidzbark (2)
    Gminne Programy (0)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku (1)
        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (1)
        Roczny Program Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2003 r. (4)
        Budżet na 2004 r. (3)
        Budżet na 2005 r. (4)
        Budżet na 2006 r. (9)
        Budżet na 2007 r. (10)
        Budżet na 2008 r. (6)
        Budżet na 2009 r. (6)
        Budżet na 2010 r. (8)
        Budżet na 2011 r. (12)
        Budżet na 2012 r. (9)
            Uchwały w sprawie zmian w budżecie (10)
            Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie (11)
        Budżet na 2013r. (9)
            Uchwały w sprawie zmian w budżecie (9)
            Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie (15)
        Budżet na 2014 r. (8)
            Uchwały w sprawie zmian w budżęcie (9)
            Zarządzenia w sprawie zmianw budżecie (19)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2014r. (1)
        Budżet na 2015r. (4)
            Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie (19)
            Uchwały w sprawie zmian w budżecie (8)
            Sprawozdania z wykonania budżetu (1)
        Budżet na 2016r. (2)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
        WPF na 2011 r. (3)
        WPF na 2012r. (2)
            Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (19)
        WPF na 2013r. (2)
            Zmiany do WFP (18)
        WPF na 2014 r. (2)
            Zmiany do WPF (18)
        WPF na 2015r. (2)
            Zmiany do WPF (19)
        WPF na 2016r. (1)
    Uchwały SO RIO w Olsztynie (8)
    Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Lidzbark na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 (1)

Polityka wewnętrzna Urzędu
    Projektowanie aktów normatywnych (1)

Informacja o stanie samorządu gminnego
    Zatrudnienie w Urzędzie (1)
    Majątek gminny (12)
    Dług publiczny (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)