1. 49 osób w tym 2 na czas określony i 3 na zastępstwo 

2. 12 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.